ZÁKLADNÍ ŠKOLA MASAROVA, BRNO

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MASAROVA, BRNO

Základní škola Brno, Masarova 11, př.org.

Roční plán školy pro školní rok 2023/2024

Východiska

Roční plán vychází z dlouhodobé koncepce rozvoje školy na období 2021 – 2025.
Školní vzdělávací program Naše škola – příležitost pro všechny
Vyhodnocení předešlé koncepce školy, ročního plánu školy za uplynulý rok, individuálních pohovorů se zaměstnanci
Vlastní hodnocení školy, analýzy stránek školy a kultury školy
Úkoly zadané zřizovatelem
Rozbor hospodaření školy za poslední kalendářní rok
Závěry a opatření z kontrol nadřízených orgánů
Závěry pedagogických rad, skupin předmětů, školské rady
Názory a doporučení zaměstnanců, rodičů a žáků
Plán hlavních úkolů ČŠI na školní rok 2023–2024

Struktura ročního plánu

Poslání školy, cíle vzdělávání
Výchovná činnost školy
Vzdělávací činnost školy
Hospodářská činnost školy
Řídicí a personální činnost
Kontrolní činnost
Klima školy

Poslání a cíle naší školy:

Výchovná činnost školy – trvalé cíle

Hlavní cíle v oblasti výchovy v tomto školním roce

Prostředky k dosažení cílů

Hlavní cíle v oblasti rozvoje žáka ke zdravému životnímu stylu v tomto školním roce

Prostředky k dosažení cílů

Hlavní cíle v oblasti ochrany žáků před sociálně patologickými jevy v tomto školním roce

Prostředky k dosažení cílů

Vzdělávací činnost školy – trvalé cíle

Hlavní cíle v oblasti vzdělávání v tomto školním roce

Prostředky k dosažení cílů

Stanovené výukové cíle v jednotlivých předmětech v tomto školním roce

I. stupeň

Český jazyk

Matematika

Prvouka

Přírodověda, vlastivěda

Informatika

Tělesná výchova

Hudební výchova

Výtvarná výchova

Pracovní činnosti

II. stupeň

Český jazyk

Matematika, fyzika

Přírodopis, výchova ke zdraví

Německý jazyk

Zeměpis

Dějepis

Výchova k občanství

Chemie

Pracovní činnosti

Výtvarná výchova

Hudební výchova

Konkrétní cíle: Uspořádat každoroční školní pěveckou soutěž pro žáky II. stupně, uskutečnit vánoční hudební setkání některých tříd II. stupně se svými partnerskými třídami z I. stupně, začlenit do výuky poslechové hodiny, individuálně připravit žáky devátých tříd na přijímací zkoušky na střední školy z hudební výchovy, pokud jsou součástí přijímacího řízení.

Tělesná výchova

Hlavní cíle v oblasti zkvalitňování výuky cizích jazyků v tomto školním roce

Hlavní cíle v oblasti podpory rozvoje ICT na škole v tomto školním roce

Hlavní cíle v oblasti posilování a rozvíjení přírodovědného a technického vzdělávání v tomto školním roce

Prostředky k dosažení cílů

Hlavní cíle v oblasti podpory žáků nadaných i žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v tomto školním roce

Prostředky k dosažení cílů

Hospodářská činnost školy

Hlavní cíle v materiálně technické a ekonomické oblasti v tomto školním roce

Prostředky k dosažení cílů

Řídicí a personální činnost – trvalé cíle

Hlavní cíle v oblasti řízení v tomto školním roce

Prostředky k dosažení cílů

Kontrolní činnost školy – trvalé cíle

Hlavní cíle v oblasti evaluace školního vzdělávacího programu a výsledků vzdělávání v tomto školním roce

Prostředky k dosažení cílů

Klima školy

Hlavní cíle v oblasti spolupráce s rodiči a s veřejností v tomto školním roce

Prostředky k dosažení cílů

Roční plán je otevřený dokument, který je možno doplňovat a připomínkovat. Vychází z dlouhodobé koncepce školy. Na základě ročního plánu pak vytváří své individuální plány koordinátoři vyučovacích předmětů, pedagogičtí a ostatní pracovníci. Vyhodnocení plnění úkolů za školní rok bude vypracováno vždy v červnu příslušného školního roku. Připomínky budou zapracovány do plánu na příští školní rok. Plán byl schválen pracovníky školy na provozní poradě 19. 9. 2023 a projednán školskou radou dne 24. 10. 2023.

19. 9. 2023

Mgr. Ivo Zálešák
ředitel školy

Přílohy ročního plánu:
1. Rozvaha na šk. rok 2023/2024
2. Koncepce rozvoje školy 2021–2025
3. Program EVVO na školní rok
4. Učební plány pro příslušný školní rok
5. Nabídka volitelných a nepovinných předmětů v příslušném školním roce
6. Plány jednotlivých skupin předmětů a plány pedagogických pracovníků
7. Plán Školního poradenského pracoviště
8. Seznam zaměstnanců školy
9. Nabídka kroužků Centra volného času pro příslušný školní rok
10. Koncepce kontrolní činnosti vedení školy, plán hospitační činnosti
11. Plán třídních schůzek, provozních a pedagogických rad
12. Přidělování nenárokových složek platu pedagogickým pracovníkům
13. Plán personálního rozvoje pracovníků školy
14. Návrh rozpočtu z obce s plánem oprav
15. Koncepce rozvoje ŠD 2020–2025

Slavnostní předávání Masaříků
Společenský večer ZŠ Masarova - polonéza

Zřizovatel:

MČ Brno - Líšeň
www.brno-lisen.cz
   
Informační memorandum GDPR Prohlášení o přístupnosti Zákon č. 171/2023 Sb, o ochraně oznamovatelů