ZÁKLADNÍ ŠKOLA MASAROVA, BRNO

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MASAROVA, BRNO

Organizační řád

Platný od 15.9.2009
(nahrazuje organizační řád z 1.1.2007)

Na základě ustanovení § 305 odst. 1 zákona č. 262/2006 Sb. zákoníku práce v platném znění vydávám jako statutární orgán školy tento vnitřní předpis.

Část I. Všeobecná ustanovení

Článek 1
Úvodní ustanovení

 1. Organizační řád Základní školy, Brno, Masarova 11, příspěvková organizace (dále jen škola) upravuje organizační strukturu a řízení, formy a metody práce školy, práva a povinnosti pracovníků školy.
 2. Organizační řád je základní normou školy jako organizace ve smyslu Zákoníku práce (dále jen ZP).
 3. Organizační řád školy zabezpečuje realizaci především školského zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění a jeho prováděcích předpisů.

Článek 2
Postavení a poslání školy

 1. Škola byla zřízena Úřadem městské části Brno - Líšeň jako rozpočtová organizace zřizovací listinou vydanou 1.7.1993 (č.j. 2/1.7.93/Čer). Stejným úřadem byla změněna na organizaci příspěvkovou zřizovací listinou vydanou 1.1.1994 (č.j. 21/1.1.94/Čer).
 2. Škola je v rejstříku škol MŠMT vedena pod kódem 2221.
 3. Základním posláním školy je výchova a vzdělávání žáků plnících povinnou školní docházku, a to podle učebních plánů a osnov schválených MŠMT ČR.

Část II. Organizační členění

Článek 3
Útvary školy a funkční místa

 1. V čele školy jako právního subjektu stojí statutární zástupce školy - ředitel školy.
 2. Škola se člení na pedagogický úsek prvního a druhého stupně, školní družinu, školní poradenské pracoviště, správní úsek a pracovníky přímo podléhající řediteli školy.
 3. Vedoucí úseků určuje ředitel školy. Vedoucí úseků v souladu s náplní úseků a v rámci pravomocí stanovených ředitelem školy řídí činnost úseků a podepisují příslušná rozhodnutí a opatření. Jsou oprávnění jednat jménem školy v rozsahu stanoveném ředitelem v náplni práce.
 4. Jednoho z vedoucích pracovníků jmenuje ředitel svým statutárním zástupcem (tzv. zástupce statutárního orgánu).
 5. Kompetence a úkoly jednotlivých úseků jsou dány příslušnými pracovními náplněmi a řídí se platnými zákony.
 6. Organizační struktura je přílohou tohoto organizačního řádu.

Část III. Řízení školy

Článek 4
Statutární orgán školy

 1. Statutárním orgánem školy je ředitel.
 2. Ředitel řídí ostatní vedoucí pracovníky školy a koordinuje jejich práci při zajišťování funkcí jednotlivých útvarů. Koordinace se uskutečňuje zejména prostřednictvím týdenních porad vedení školy, pedagogických rad, porad s koordinátory skupin předmětů, provozních porad, pohovory se zaměstnanci, kontrolní a hospitační činností.
 3. Jedná ve všech záležitostech jménem školy, pokud nepřenesl svoji pravomoc na jiné pracovníky v jejich pracovních náplních.
 4. Rozhoduje o majetku a ostatních prostředcích, svěřených škole, o hlavních otázkách hospodaření, mzdové politiky a zajišťuje účinné využívání prostředků hmotné zainteresovanosti k diferencovanému odměňování pracovníků podle výsledků jejich práce.
 5. Schvaluje všechny dokumenty a materiály, které tvoří výstupy ze školy.
 6. Ředitel školy při výkonu své funkce je oprávněn písemně pověřit pracovníky školy, aby činili vymezené právní úkony jménem školy.
 7. Schvaluje organizační strukturu školy a plán pracovníků jednotlivých útvarů, rozhoduje o záležitostech školy, které si vyhradil v rámci své pravomoci, odpovídá za plnění úkolů civilní obrany a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, plánuje, organizuje, koordinuje a kontroluje úkoly a opatření, směřující k zabezpečení činnosti školy v této oblasti.

Článek 5
Ostatní vedoucí pracovníci školy

 1. Ostatními vedoucími pracovníky jsou vedoucí pedagogického úseku I. stupně (zástupkyně ředitele pro I. stupeň), vedoucí pedagogického stupně II. stupně (zástupkyně ředitele pro II. stupeň), vedoucí správního úseku (školník), vedoucí vychovatelka školní družiny, koordinátorka školního vzdělávacího programu a speciální pedagožka nebo školní psycholožka.
 2. Pracovníci přímo podléhající řediteli jsou: vedoucí pedagogického úseku I. a II. stupně, vedoucí správního úseku, ekonomka, hospodářka.
 3. Vedoucí pracovníci reprezentují v interním styku útvary, které řídí a jednají jejich jménem. V externím styku tak jednají pouze v rozsahu stanoveném příslušným právním předpisem a oprávněním, uvedeným v pracovní náplni.
 4. Vedoucí pracovníci jsou povinni dodržovat ustanovení všech platných právních a organizačních norem a dále zejména zajistit, aby pracovníci plnili úkoly včas a hospodárně, kontrolovat věcnou správnost, hospodářskou odůvodněnost a zákonnost provedených prací a optimální využívání provozního zařízení a veškerého materiálu, vytvářet příznivé fyzické i psychické pracovní prostředí, vést pracovníky k pracovní kázni, oceňovat jejich iniciativy a pracovní úsilí, vyvozovat důsledky z porušení pracovních povinností.
 5. Vedoucí pracovníci se podílejí zejména na plánování rozvoje školy, přípravě, realizaci a hodnocení školního roku, přípravě, sledování čerpání a uzavírání rozpočtu, na racionalizaci řízení školy, na zpracování podkladů pro materiály a zprávy.
 6. Vedoucí pracovníci odpovídají za organizaci písemného styku podle spisového řádu a předpisu o oběhu účetních dokladů, za věcnou a obsahovou správnost všech písemných materiálů předkládaných útvarem, za vyřizování stížností, oznámení a podnětů, týkajících se jejich útvaru.
 7. Vedoucí pracovníci se podílejí na přijímání nových pracovníků.
 8. Funkční schéma je součástí organizačního řádu.

Článek 6
Organizační a řídící normy

 1. Škola se při své činnosti řídí zejména základními organizačními směrnicemi, které tvoří součásti organizačního řádu:
  • školní řád
  • pravidla hodnocení žáků
  • vnitřní platový předpis
  • spisový řád a skartační řád
  • provozní řád
  • evidence majetku
  • oběh účetních dokladů
  • ochrana majetku školy
  • inventarizace majetku
  • poskytování OOPP
  • řády odborných učeben
  • řád školní jídelny
  • vnitřní řád školní družiny
  • výjezdy do zahraničí
  • pracovní náplně
  • finanční kontrola – vnitřní kontrolní systém
  • traumatologický plán

Část IV. Funkční členění

Článek 7
Strategie řízení

 1. Kompetence pracovníků v jednotlivých klíčových oblastech jsou stanoveny v pracovních náplních.
 2. Pracovní náplně jsou členěny tak, aby z nich vyplývalo: zařazení do platové třídy, klíčové oblasti pracovních činností zaměstnance, komu je pracovník přímo podřízen, jaký útvar (které pracovníky) řídí a v jakém rozsahu o čem sám rozhoduje, aniž by musel získat souhlas nadřízeného pracovníka, co předkládá k rozhodnutí nadřízenému pracovníkovi, v jakém rozsahu jedná jménem školy v externích vztazích, jaká mimořádná opatření má ve své působnosti
 3. Jednotlivé úseky pracují samostatně v rozsahu kompetencí stanovených v pracovní náplni vedoucího útvaru.

Článek 8
Finanční řízení

 1. Finanční a hospodářské úkony provádí samostatně ekonomka a pokladní na základě kompetencí, které jsou dány pracovními náplněmi. Přitom spolupracují s vedením školy.
 2. Účetní agendu vede v plném rozsahu ekonomka školy.

Článek 9
Personální řízení

 1. Personální agendu vede v plném rozsahu hospodářka školy.
 2. Podklady pro rozhodování ředitele jsou zajišťovány vedoucími úseků a hospodářkou školy.
 3. Noví pracovníci jsou vyhledávání zpravidla výběrovým řízením.
 4. Přijímání nových pracovníků zajišťuje administrativně hospodářka školy.
 5. Sledování platových postupů a nároků pracovníků zajišťuje hospodářka školy.

Článek 10
Materiální vybavení

 1. O nákupu hmotných prostředků rozhodují vedoucí úseků na základě návrhu koordinátorů skupin předmětů v rozsahu stanoveném v pracovních náplních.
 2. Vstupní evidenci nově pořízeného majetku provádí hospodářka školy.
 3. Za ochranu evidovaného majetku odpovídají správci sbírek na základě pověření ředitele.
 4. Sklad učebnic a sklad školních potřeb spravují pracovníci na základě pověření ředitele.
 5. Odpisy majetku se řídí ustanoveními zákona č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů ve znění pozdějších předpisů.

Článek 11
Řízení výchovy a vzdělávání

 1. Organizace vyučovacího a výchovného procesu se řídí platnými školskými předpisy. Za plnění úkolů pedagogického úseku odpovídají vedoucí pedagogického úseku I. a II. stupně.

Článek 12
Externí vztahy

 1. Ve styku s okolím reprezentují školu především její vedoucí pracovníci, tj. ředitel, zástupci ředitele, školník a dále ostatní pracovníci v rámci svých pracovních náplní.
 2. Ve styku s rodiči žáků jednají jménem školy rovněž učitelé a vychovatelé školy, výchovní poradci, speciální pedagog a školní psycholog.
 3. Rozsah zmocnění pro jednání jménem školy v externích vztazích je stanoven v pracovních náplních pracovníků.

Část V. Pracovníci a oceňování práce

Článek 13
Vnitřní principy řízení a oceňování

 1. Zařazování a oceňování pracovníků se obecně řídí zákonem č. 262/2006 Sb. zákoníkem práce v platném znění a podrobnosti jsou stanoveny ve Vnitřním platovém předpisu školy.

Článek 14
Práva a povinnosti pracovníků

 1. Jsou dána zákoníkem práce, školským zákonem, vyhláškou o základním vzdělávání, pracovním řádem pro pedagogické pracovníky a ostatní pracovníky škol a školských zařízení, organizačním a školním řádem školy a dalšími obecně závaznými právními normami.

Část VI. Komunikační a informační systém

Článek 15
Komunikační systém

 1. Zaměstnanci mají přístup k vedoucím pracovníkům denně bez omezení. Úřední hodiny jsou stanoveny pro veřejnost pro jednotlivé vedoucí pracovníky, ekonoma, hospodářku, školního psychologa, speciálního pedagoga a výchovné poradce.
 2. Záležitosti, které nesnesou odkladu a vyžadují zásahu vedoucího pracovníka, nebo hrozí-li nebezpečí z prodlení, je třeba vyřídit okamžitě bez odkladu.

Článek 16
Informační systém

 1. Informace vstupující do školy přichází k řediteli.
 2. Ředitel rozhodne, komu bude informace poskytnuta, případně kdo záležitost nebo její část zpracuje.
 3. Informace, které opouští školu jako oficiální stanovisko školy, musí být podepsány ředitelem.
 4. Informace, které jsou potřebné pro větší počet pracovníků, se zveřejňují v týdenním plánu školy, na informační tabuli ve sborovně, případně v pedagogické radě.
 5. Informace, které přichází poštou, mailem jsou vyřizovány na základě ustanovení spisového řádu.
 6. Vyhlašování vnitřních směrnic a předpisů je prováděno vyhlášením na pedagogické či provozní poradě.

Článek 17
Vedoucí pracovníci a jejich kompetence

Funkční schéma řízení

Funkční schéma řízení

Ředitel školy - vedoucí zaměstnanec podle §124, odst. 3 ZP, 4. stupeň řízení - statutární orgán, řídí dva vedoucí zaměstnance na 2. a 3.stupni řízení – dvě zástupkyně ředitele školy, jednoho vedoucího zaměstnance na 1.stupni řízení a přímo ekonoma a hospodářku.

Vedoucí pedagogického úseku (ZŘ I. st.) - vedoucí zaměstnanec podle §124, odst. 2a ZP, 3. stupeň řízení - řídí vedoucí zaměstnance na 1. stupni řízení - přímo řídí a kontroluje práci vedoucího pracovníka - vedoucí vychovatelky školní družiny. Řídí a kontroluje práci pedagogů prvního stupně. Zástupce statutárního orgánu.

Vedoucí pedagogického úseku (ZŘ II. st.) - vedoucí zaměstnanec podle §124, odst. 3 ZP, 2. stupeň řízení - řídí vedoucí zaměstnance na 1. stupni řízení - přímo řídí a kontroluje práci vedoucích pracovníků – školního speciálního pedagoga a koordinátora tvorby Školního vzdělávacího programu. Řídí a kontroluje práci pedagogů druhého stupně.

Vedoucí vychovatelka školní družiny - vedoucí zaměstnanec podle §124, odst. 3 ZP, 1. stupeň řízení - řídí a kontroluje práci podřízených zaměstnanců - celkem 10 vychovatelek školní družiny.

Koordinátorka ŠVP - vedoucí zaměstnanec podle §124, odst. 3 ZP, 1. stupeň řízení - řídí a kontroluje práci podřízených zaměstnanců - řídí práce na vytváření a doplňování Školního vzdělávacího programu, řídí v této oblasti všechny pedagogické pracovníky školy, koordinuje jejich činnost, zadává úkoly a kontroluje jejich práci.

Školník - vedoucí zaměstnanec podle §124, odst. 3 ZP, 1. stupeň řízení - řídí a kontroluje práci podřízených zaměstnanců - 4 uklízečky, topič a 3 pracovníci údržby a vrátný.

Školní speciální pedagog (školní psycholog) - vedoucí zaměstnanec podle §124, odst 3 ZP, 1. stupeň řízení - řídí a kontroluje práci podřízených zaměstnanců – pedagogických pracovníků v rámci Školního poradenského pracoviště - výchovné poradkyně, kariérní poradkyně pro volbu povolání, psycholožky (školního speciálního pedagoga), metodika prevence, asistentů pedagoga, osobních asistentů.

Organizační struktura školy

Organizační struktura školy

Mgr. Ivo Zálešák
ředitel školy

V Brně dne 15.9.2009

 

Deskohraní s Klubem nadaných dětí
Společenský večer ZŠ Masarova - polonéza

Zřizovatel:

MČ Brno - Líšeň
www.brno-lisen.cz
   
Informační memorandum GDPR Prohlášení o přístupnosti Zákon č. 171/2023 Sb, o ochraně oznamovatelů