ZÁKLADNÍ ŠKOLA MASAROVA, BRNO Zřizovatel:
MČ Brno - Líšeň
www.brno-lisen.cz

Provozní pokyny Sportovního areálu ZŠ Brno, Masarova 11, příspěvková organizace

1. V zájmu udržení bezpečnosti, pořádku a ochrany majetku jsou uživatelé (návštěvníci) sportovního areálu povinni respektovat Provozní řád a uposlechnout pokynů osob určených provozovatelem, tj. správce hřiště a dozorujících osob.

2. Uživatelem (návštěvníkem) se stává každý, kdo vstupuje do sportovního areálu.

3. Správce areálu dohlíží na udržování pořádku a Provozního řádu, přijímá a zapůjčuje sportovní vybavení.

4. Vstup do areálu je možný pouze v provozní době. Zdržovat se v areálu mimo provozní dobu je zakázáno.

5. Uživatel je povinen nahradit veškeré škody nebo ztráty, které byly jeho vinou způsobeny provozovateli areálu.

6. Za újmu na zdraví nebo majetku návštěvníků, které vzniknou při sportovní i jiné činnosti, provozovatel neodpovídá.

7. Provozovatel neručí za odložené věci a peníze návštěvníků.

8. Do areálu se nesmí vnášet předměty nesouvisející se sportovní činností, návštěvník je rovněž povinen si vnesené věci odnést.

9. Veškeré zařízení a plochy areálu musí uživatel užívat pouze k účelu, ke kterému jsou určeny. Počet hráčů na hřišti může být správcem omezen s ohledem na bezpečnost a slušné chování.

10. Vstup na víceúčelová hřiště je povolen vždy v očištěné sportovní obuvi určené pro jednotlivé povrchy hřiště. Pro běžeckou dráhu je určena běžecká obuv. Pro víceúčelové hřiště je určena halová obuv. Zakazuje se v prostorách areálu hřiště využívání obuvi s hliníkovými hroty, obuv na vysokém podpatku, znečištěná obuv; obuv roztrhaná, obuv nevhodná pro sport a obuv s hřeby (hřebové kopačky). Rovněž není dovolenona běžecké dráze využívání kopaček jakékoliv konstrukce podrážky.

11. Vesportovním areálu hřiště je přísně zakázáno:

12. Při konání všech sportovních a kulturních akcí pořádaných jinými organizacemi, přebírá dohled a dozor nad zajištěním bezpečnosti osob a majetku, jakož i dohled nad dodržováním příslušných právních a jiných předpisů, včetně tohoto řádu, pořadatelská služba dané organizace.

13. Osoby vykonávající pořadatelskou službu nosí na svém oblečení viditelné označení.

14. Pořadatelská služba je oprávněna vydávat závazné pokyny k zabezpečení účelu, pro který byla zřízena, a k bezproblémovému průběhu sportovní akce.

15. Kromě pořadatelské služby je oprávněna k dohledu a vydávání pokynů též bezpečnostní služba. V rámci její zákonné pravomoci přísluší toto oprávnění rovněž Policii ČR.

16. Náhrada veškerých škod způsobených návštěvníkem bude vymáhána v souladu s příslušnými právními předpisy, a to včetně ušlého zisku (např. v důsledku udělení pokuty vlastníku ze strany státních orgánů, zrušení sportovní akce).

17. V případě porušení tohoto řádu může být návštěvník správcem, pořadatelskou službou nebo jinými odpovědnými osobami z areálu vykázán, a podle okolností může být jeho chování i předmětem přestupkového řízení, případně předmětem šetření Policie ČR.

18. Hrací doba na hřišti, v době určené pro veřejnost, je 60 minut. V případě dalšího zájemce je třeba hřiště uvolnit a vybavení vrátit.

19. Hřiště, popř. celý areál lze pronajmout za stanovených podmínek a zaplacení poplatku.

20. V prostoru před tělocvičnou je pro návštěvníky areálu přístupné WC. Šatny a umývárny mohou být návštěvníky areálu využívány za předem sjednaných podmínek.

21. Tyto Provozní pokyny pro návštěvníky tvoří přílohu Provozního řádu sportovního areálu a nabývá platnosti a účinnosti dnem schválení radou MČ Brno Líšeň tj. dnem 8.7.2015.

V naléhavých případech volejte telefonicky:

Evropské číslo tísňového volání 112
Záchranná služba155
Policie158
Městská policie156
Hasiči150

Ceny pronájmu, možnost rezervace a případný dlouhodobý pronájem lze domlouvat na tel. čísle 605 263 806 nebo prostřednictvím mailové adresy ivo.zalesak@zsmasarova.cz.

Mgr. Ivo Zálešák, ředitel ZŠ Brno, Masarova 11, p.o.

Recitační soutěž 2. – 5. ročníku
Polonéza 2019