ZÁKLADNÍ ŠKOLA MASAROVA, BRNO Zřizovatel:
MČ Brno - Líšeň
www.brno-lisen.cz

Doplněk školního řádu

II. Práva a povinnosti žáků, zákonných zástupců a zaměstnanců školy, pravidla vzájemných vztahů

A. Práva žáků

Odrážka 4 se ruší a nahrazuje textem:

III. Provoz a vnitřní režim školy a školní družiny

Poslední odrážka se ruší a je nahrazena textem:

Přidává se další odrážka:

Doplnění školního řádu bylo projednáno a schváleno na společném jednání školské rady s rozšířeným výborem spolku rodičů dne 10.1.2017 a na provozní a pedagogické radě školy dne 17.1.2017. Doplněk bude zveřejněn na webových stránkách školy a v jednotlivých třídách v písemné podobě.

23.1.2017
Mgr. Ivo Zálešák
ředitel školy

Ocenění pracovníků líšeňských škol
Polonéza 2019