ZÁKLADNÍ ŠKOLA MASAROVA, BRNO Zřizovatel:
MČ Brno - Líšeň
www.brno-lisen.cz

Informace k začátku školního roku 2013/2014

Vážení rodiče, dovolte mi několik vět k začátku nového školního roku. Zahajujeme již 31. školní rok v této budově.

V tomto školním roce navštěvuje naši školu 562 dětí ve 23 třídách. Do školní družiny se letos přihlásilo 196 dětí prvního stupně.

Dalším rokem navštěvují děti v pronajatých prostorách také soukromou Křesťanskou školu Jana Husa, jejíž součástí je také mateřská škola. Pronajaté prostory využívá také mateřské centrum Maceška. Jde o placenou péči o předškolní děti zaměstnaných rodičů z celé Líšně.

Během prázdnin probíhala ve škole pouze běžná údržba, byly vymalovány některé třídy a sociální zařízení, obnoveny informační tabulky a v celém objektu byly vyměněny již zastaralé hodiny. Nově byly pořízeny dveře ve všech třídách prvního stupně a v pavilonu C. Do všech tříd druhého stupně byly pořízeny nové bílé tabule. Bohužel se nepodařilo vyměnit staré PVC ve dvou podlažích II. stupně.

Naši žáci ve všech ročnících se učí podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání „Naše škola – příležitost pro všechny“. V něm jsme si vytyčili následující priority:

Žákům, učitelům i rodičům jsou k dispozici pracovníci Školního poradenského pracoviště. Radu Vám může poskytnout školní psycholog, školní speciální pedagog, výchovný a kariérový poradce a metodik prevence. Mzdové prostředky pro psycholožku a speciální pedagožku získáváme z projektu RAMPS V.I.P. III. Doufáme, že tento projekt bude i nadále pokračovat.

Prostřednictvím projektu EU peníze do škol postupně zlepšujeme vybavení školy nejmodernější ICT technikou. Nadále budeme pokračovat v projektu Ovoce do škol pro žáky prvního stupně. Z Evropských fondů prostřednictvím Úřadu práce hradíme rovněž mzdy pro pomocné správní zaměstnance a asistentku pedagoga.

Velké množství kroužků mohou žáci najít v Centru volného času při naší škole. Přihlášky je možno vyzvednout u paní vychovatelky Pollakové.

Rodičovskou veřejnost, zřizovatele a učitele zastupuje Školská rada. Pravidelně projednává s vedením školy zákonem dané skutečnosti. Své podněty školské radě můžete napsat na adresu sk.rada@seznam.cz.

Budeme pokračovat v setkáních se zástupci tříd – Sdružením rodičů. Rodiče žáků z každé třídy se mohou na práci SR podílet.

Na našich webových stránkách naleznete potřebné informace a kontakty. Se všemi pracovníky školy je možno komunikovat prostřednictvím mailové pošty. Adresy mají tvar jméno.příjmení@zsmasarova.cz. Ze základních dokumentů školy doporučujeme seznámit se zejména s organizačním řádem, školním řádem, pravidly hodnocení žáků a také školním vzdělávacím programem. Uvedené dokumenty jsou k nahlédnutí také v tištěné podobě na vrátnici školy.

Mgr. Ivo Zálešák,
ředitel školy

Recitační soutěž 2. – 5. ročníku
Polonéza 2019