ZÁKLADNÍ ŠKOLA MASAROVA, BRNO Zřizovatel:
MČ Brno - Líšeň
www.brno-lisen.cz

ZŠ Brno, Masarova 11, příspěvková organizace

Vnitřní řád školní družiny

I. Obecná ustanovení

Určuje pravidla provozu, stanoví režim školní družiny (dále jen ŠD). Tento řád je závazný pro pedagogické pracovníky a žáky a má informativní funkci pro zákonné zástupce. ŠD jsou zřizovány podle zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání a v souladu s vyhláškou č. 74/2005 Sb. o zájmovém vzdělávání. ŠD slouží k vzájemnému vzdělávání formou zájmových, vzdělávacích a spontánních činností, odpočinku a relaxaci výchovou, hrou, učením, individuální prací a motivačním projektem dané školským zákonem.

II. Práva a povinnosti žáků, zákonných zástupců a zaměstnanců školy

A. Práva žáků

B. Povinnosti žáků

C. Práva zákonných zástupců žáků

D. Povinnosti zákonných zástupců žáků

E. Pravidla vzájemných vztahů žáků a zákonných zástupců se zaměstnanci školy

III. Provoz a vnitřní režim školní družiny

A. Umístění a úplata za ŠD

B. Provoz a vnitřní režim ŠD

C. Chování žáků ve ŠD

IV. Zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví

A. Zajištění bezpečnosti v ŠD

B. Pořádání akcí mimo školu

V. Ochrana před sociálně patologickými jevy a postup při zneužívání látek a závislostí

VI. Podmínky zacházení s majetkem školy ze strany žáků

VII. Závěrečná ustanovení

Tento vnitřní řád ŠD byl projednán na pedagogické radě dne 18.4..2017 a schválen Školskou radou 6.6.2017. Žáci byli s tímto řádem seznámeni vychovatelkami v jednotlivých odděleních ŠD. Seznámení se zněním všech řádů je zaznamenáno v třídních knihách a v zápise z úvodní třídní schůzky. V každé třídě, oddělení školní družiny a školní jídelně jsou řády vyvěšeny v tištěné podobě.

Zákonní zástupci žáků byli informování o vydání všech řádů na třídních schůzkách, řády jsou pro ně zveřejněny na webových stránkách školy a v tištěné podobě na vrátnici školy.

Tento vnitřní řád nahrazuje znění vnitřního řádu z 1.2.2015.

V Brně dne 11.5.2017

Mgr. Ivo Zálešák
ředitel školy

Výukový program 7.A
Akademie ke 35. výročí školy