ZÁKLADNÍ ŠKOLA MASAROVA, BRNO Zřizovatel:
MČ Brno - Líšeň
www.brno-lisen.cz

Vlastní hodnocení školy jako nástroj rozvoje školy

Přestože provádět vlastní hodnocení školy již není ukotveno v zákoně a není pro školy povinné, rozhodli jsme se v této praxi pokračovat. Každý školní rok se zaměříme na nějakou oblast života školy a budeme ji podrobně zkoumat. K vlastnímu hodnocení budeme využívat jak vlastní evaluační nástroje, tak možnosti hodnocení na klíč od renomovaných společností. V současné době spolupracujeme s odborníky ze společnosti Mansio v.o.s a rovněž využíváme služeb projektu Kalibro. Výsledky hodnocení slouží ke zlepšení kvality naší práce a jsou velmi podrobně prodiskutovány na pedagogických radách. Po domluvě se zástupci rodičů budeme zveřejňovat závěrečná doporučení i pro veřejnost.

V průběhu února a března 2011 byla provedena evaluace školy, která se zaměřovala na zmapování psychosociálního klimatu a úrovně čtenářských kompetencí ve vybraných třídách.

Psychosociální klima
Doporučení:
Přestože výsledky nepoukazují na přítomnost sociálně patologických jevů ve třídách, škola by se ve svém výchovném působení měla zaměřit na podporu kooperativní atmosféry a sounáležitosti zejména ve třídách, kde se opakovaně objevily výsledky na hranici rizika nebo v pásmu rizika podporu kompetencí žáků k řešení problémů namísto vyhýbání se na oblast podpory a dodávání odvahy.

Čtenářské kompetence
Škole se daří žáky rozvíjet ve čtenářských dovednostech s přijatelnými výsledky do 7. ročníků
včetně. Výkony žáků prozrazují dostatečnou míru porozumění ději, orientaci v jednotlivých částech textu a pochopení smyslu textu. Žáci většinou rozumějí obecným pojmům a jsou schopni je vysvětlit nebo použít. Obvykle dokážou vystihnout hlavní myšlenku textu, vyvozují význam obtížných nebo neobvyklých slov. Dokážou najít synonyma, čtené spojují s vlastní zkušeností nebo znalostmi. Text většinou posuzují kriticky, spojují čtené s tím, co již vědí.
Doporučení:
Standardně ověřovat pochopení textu, zadání, a to nejen v českém jazyce, ale ve všech předmětech. Tolerovat a podporovat otázky na význam slov, textu, zadání. Vést žáky k práci s textem ve všech hodinách. Připravovat modelové situace, které žákům prostřednictvím zážitku přiblíží, jak důležité je správně pochopit zadání. Žáci dobře reagovali na dokončování příběhů. Na tomto způsobu práce je možné se zpětně vracet k detailům, které žáci přecházejí, ale jsou důležité pro možný další vývoj událostí.

Na přelomu února a března 2012 proběhlo šetření se zaměřením na posouzení matematických dovedností, zejména kompetencí k řešení problémů v matematice ve vybraných třídách.
Doporučení pro práci v matematice:
Z provedeného testování a základě kvalitativní analýzy prací žáků uvádíme několik doporučení pro další práci v matematice. Zaměřit se na práci s textem, čtení s porozuměním a rozvíjet čtenářskou gramotnost.
Častěji zařazovat úlohy formulované jako problém.
Řešení otevřených úloh, tzn. úloh, které nemusejí být zadány jednoznačně a nemusí mít
jediné řešení.
Naučit žáky systému práce se slovními a aplikačními problémovými úlohami, odbourat
obavy z řešení těchto typů úloh,
Oceňovat samostatný přístup, který nemusí odpovídat naučeným postupů, nemusí být
optimální, dokonce ani nemusí být správný.
Naučit je pracovat s chybou.
Naučit je diskutovat o problematice úlohy, o jejím řešení i o výsledku.
Vést žáky cíleně k tomu, aby dokázali konfrontovat výsledek s realitou – používat odhady,
rozhodnout, co je možné a nemožné.
Systematické rozvíjení matematické gramotnosti, tzn. zajistit určitou úroveň automatického zvládnutí matematických operaci s racionálními čísly a jejich využití při řešení problémových a aplikačních úloh.
Vypracovat systém opakování a tím zajistit trvalost nezbytných vědomostí a dovedností žáků.

Uvedená doporučení mohou využít rodiče při domácí přípravě svých dětí.

Mgr. Ivo Zálešák

Recitační soutěž 2. – 5. ročníku
Polonéza 2019